3.1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

                 คอมพิวเตอร์ ( Computer )  เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไอซี  ( Integrated  Circuit: IC )   ต่างๆมากมาย  ซึ่งสามารถจดจำ  ประมวลผลข้อมูล  เปรียบเทียบ  ตัดสินใจทางตรรกศาสตร์คำนวณทางคณิตศาสตร์  สามารถใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างงานกราฟิกได้  อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการด้านอื่นๆ  ได้อย่างหลากหลาย    

                    คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้อนฐาน 5 หน่วย  ได้แก่   หน่วยรับเข้า         ( input unit )  หน่วยประมวลผลกลาง     ( Central  Processing  Unit :  CPU ) หน่วยความจำ  (  memory  unit  )  หน่วยส่งออก  (  output  unit )  และหน่วยเก็บข้อมูล               (  storage  unit  )   แต่ละหน่วยทำหน้าที่ประสานกัน

1

 หน่วยรับเข้า    

ทำหน้าที่รับข้อมูล  หรือคำสั่งต่างๆจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งเข้าไปทำการประมวลผลต่อไป

                       

         

                   

หน่่วยประมวลผลกลาง

     หน่วยประมวลผลกลาง  หรือ  ซีพียู  เปรีบยได้กับสมองของคอมพิวเตอร์  ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งหรือข้อมูลที่รับเข้าไป   ซึ่งจะทำงานร่วมกับหน่วนอื่นๆ

หน่วยความจำ

ทำหร้าที่เก็บโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์กำลังประมวลผล  และเป็นที่พักข้อมูลระหว่างที่ซีพียูกำลังประมวลผล

หน่วยส่งออก

      ทำหน้าที่แสดงหรือส่งข้อมูลที่่ได้จากการประมวลผลจากวีพียูมาให้ผู้ใช้งานรับทราบ  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการมองเห็น  (  ภาพหรือข้อความ )  หรือการส่งเป็ยสัญญาณเสียง

หน่วยเก็บข้อมูล

      ทำหน้าที่เก็บข้อมูลแบบถาวรบนคอมพิวเตอร์

                 

Advertisements

Image